TRƯỜNG TH ĐƯỜNG LÂM

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1        - NĂM HỌC 2018 – 2019

( Thực hiện từ  5/9/2018      )

 

Thứ

Buổi

Tiết

A

(đ/c: Vinh    )

B

(đ/c: Hiệp )

C

(đ/c : L. Hương )

D

(đ/c: Dung  )

E

(đ/c:  Quý )

G

(đ/c: M.Hương )

Hai

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Học vần

Đạo đức

Toán

Toán

Học vần

TNXH

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

4

Đạo đức

Học vần

Học vần

Học vần

Đạo đức

Học vần

Chiều

1

Tiếng anh

Đọc sách

Đạo đức

TNXH

HD học

HĐTT

2

HD học

HD học

Đọc sách

HD học

HĐTT

Tiếng anh

3

HĐTT

HĐTT

HD học

Tiếng anh

Đọc sách

HD học

4

 

 

 

 

 

 

Ba

Sáng

1

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

2

Học vần

Toán

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Học vần

3

Toán

Học vần

Toán

Học vần

Toán

Âm nhạc

4

TNXH

Học vần

TNXH

Học vần

Âm nhạc

Toán

Chiều

1

Đọc sách

TNXH

HD học

Đạo đức

Mĩ thuật

Tiếng anh

2

HD học

HD học

HĐTT

Tiếng anh

HĐTT

Đọc sách

3

HĐTT

HĐTT

Mĩ thuật

HĐTT

HD học

HD học

4

 

 

 

 

 

 

Sáng

1

Học vần

Thể dục

Âm nhạc

Học vần

Học vần

Toán

2

Học vần

Toán

Thể dục

Học vần

Học Vần

Đạo đức

3

Âm nhạc

Học vần

Học vần

Thể dục

Toán

Học vần

4

Toán

Học vần

Học vần

Toán

Thủ công

Học Vần

Chiều

1

Thủ công

Âm nhạc(BS)

HD học

HD học

HD học

HD học

2

HD học

HD học

Âm nhạc(BS)

HĐTT

HĐTT

Âm nhạc(BS)

3

Tiếng anh

HĐTT

HĐTT

HD học

Âm nhạc(BS)

HĐTT

4

 

 

 

 

 

 

Năm

Sáng

1

Mỹ thuật

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

Học vần

Mĩ thuật

Toán

Âm nhạc(BS)

Toán

Toán

4

Học vần

Toán

Thủ công

Mĩ thuật

TNXH

Thủ công

Chiều

1

HD học

Thủ công

HD học

Mĩ thuật(BS)

Tiếng anh

HD học

2

HĐTT

HD học

HĐTT

HD học

HD học

Mĩ thuật

3

HD học

Tiếng anh

HD học

HĐTT

Mĩ thuật(BS)

HĐTT

4

Âm nhạc(BS)

HĐTT

Tiếng anh

HD học

HD học

HD học

Sáu

Sáng

1

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

Thể dục

Học vần

2

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Học vần

3

Học vần

Toán

Toán

Toán

Học vần

Thể dục

4

Học vần

SH lớp

SH lớp

SH lớp

Học vần

Toán

Chiều

 

1

HD học

HD học

Tiếng anh

Thủ công

SH lớp

Mĩ thuật(BS)

2

Mỹ thuật(BS)

Tiếng anh

HD học

HD học

HD học

HD học

3

HĐTT

HD học

Mĩ thuật(BS)

Đọc sách

HĐTT

HĐTT

4

SH lớp

Mĩ thuật(BS)

HĐTT

HĐTT

Tiếng anh

SH lớ

GV bộ môn:Mĩ thuật:  Chu Thị Vân

        Âm nhạc:   Nguyễn Thị Thanh

                     Tiếng anh:  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

                     Thể dục: .Nguyễn Thị Thanh