TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A – Năm học 2018 – 2019

Giáo viên: Nguyễn Thị Vinh ( Thực hiện từ ngày 6/ 9 /2018)

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứsáu

 

Sáng

Từ 7h - 10h35

Chào cờ

Học vần

Học vần

Đạo đức

Học vần

Học vần

Toán

Tự nhiên xã hội

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Toán

 

Mỹ thuật

Toán

Học vần

Học vần

 

Toán

Thể dục

Học vần

Học vần

 

Chiều

Từ 1h40 - 16h15

(Thứ 5,6 tan học 17h10)

Tiếng anh

HD học

H.Đ.T.T

 

Đọc sách

HD học

H.Đ.T.T

 

Thủ công

HD học

Tiếng anh

 

 

HD học

H.Đ.T.T

HD học

Âm nhạc

 

HD học

Mỹ thuật

H.Đ.T.T

Sinh hoạt

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A – Năm học 2018 – 2019

Giáo viên: Nguyễn Thị Vinh ( Thực hiện từ ngày 6/9/2018)

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứsáu

Sáng

Từ 7h - 10h35

Chào cờ

Học vần

Học vần

Đạo đức

Học vần

Học vần

Toán

Tự nhiên xã hội

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Toán

 

 

Mỹ thuật

Toán

Học vần

Học vần

 

Toán

Thể dục

Học vần

Học vần

 

Chiều

Từ 1h40 - 16h15

(Thứ 5,6 tan học 17h10)

Tiếng anh

HD học

H.Đ.T.T

 

Đọc sách

HD học

H.Đ.T.T

 

Thủ công

HD học

Tiếng anh

 

 

HD học

H.Đ.T.T

HD học

Âm nhạc

 

HD học

Mỹ thuật

H.Đ.T.T

Sinh hoạt