THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 3A

Năm học 2018 – 2019

Giáo viên: Kiều Thị Chung

Thứ

 

Buổi

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

SÁNG

Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

Thể dục

Toán

Tiếng anh

Chính tả

Toán

Tập đọc

TNXH

Tiếng anh

Thể dục

Luyện từ&câu

Toán

Chính tả

 

Âm nhạc

Tập làm văn

Toán

Sinh hoạt

 

 

CHIỀU

Tin học

HĐ tập thể

HD học

 

HD học

Thủ công

HD học

 

Tiếng anh

HĐ tập thể

HD học

Tiếng anh

Tập viết

HĐ tập thể

Đạo đức

HD học

Thể dục

TNXH

Mĩ thuật

Đường Lâm ngày 8 tháng 9 năm 2018

Giáo viên

 

 

Kiều Thị Chung