THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 1B

Năm học 2018 – 2019

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiệp

Thứ

 

Buổi

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

SÁNG

Chào cờ

Đạo đức

Học vần

Học vần

 

Âm nhạc

Toán

Học vần

Học vân

 

 

Thể dục

Toán

Học vần

Học vần

 

Học vần học vần

Mỹ thuật

Toán

 

Học vần

Học vần

Toán

SH lớp

 

CHIỀU

Đọc sách

HD học

HĐ tập thể

 

TNXH

HD học

HĐ tập thể

 

 

Âm nhạc(BS)

HD học

HĐ tập thể

 

 

Thủ công

HD học

Tiếng anh

HĐ tập thể

 

HD học

Tiếng anh

HD học

Mỹ thuật (BS)

 

 

Đường Lâm ngày 8 tháng 9 năm 2018

Giáo viên

 

Nguyễn Thị Hiệp